សេចក្តីជូនដំណឹង: ជំរាបសួរអតិថជនជាទីស្រលាញ់! សេចក្តីជូនដំណឹងថ្មី Ibet567 យេីងខ្ញុំបានបេីកប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់បញ្ញើឡេីងវិញហេីយ សូមអតិថជនទាំងអស់ចូលរួមលេងការភ្នាល់តាមអនឡានដោយក្ដីរីករាយ។ សូមអរគុណ !     
អតិថិជនថ្មី
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញ
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម