សេចក្តីជូនដំណឹង: សូមស្វាគមន៍មកកាន់វេបសាយ IBET567 វេបសាយយើងខ្ញុំមានការផ្តល់ជូនពិសេសជាច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកនឹងមានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត។ នៅចាំអ្វីទៀតចុះឈ្មេាះឥឡូវនេះ។     
អតិថិជនថ្មី
សមាជិកថ្មីទទួលបានFree Bet 10$
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម100%
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ប្រាក់បន្ថែម 20%​ សំរាប់សមាជិកថ្មី
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ប្រាក់ទឹកបង្វិលជូនវិញ
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់កាសុីណូ 0.5%~0.8%
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 0.3% សំរាប់កីឡា
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 1% សំរាប់គីណូ
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ត្រលប់ជូនវិញប្រចាំសប្តាហ៍ 1% សម្រាប់ស្លតហ្គេម
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
ទឹកប្រាក់ ត្រឡប់ប្រចាំសប្ដាហ៍សម្រាប់(ហ្គេមបាញ់ត្រី 1%)
លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម